W czym się specjalizujemy

Chociaż mamy takie możliwości, to nie zajmujemy się wszystkim, za to wszystko – naszą prawniczą wiedzę, czas i zaangażowanie – możemy oddać Tobie.

PRAWO KARNE

W postępowaniu karnym Nasi Klienci mogą liczyć na: obronę w postępowaniu przygotowawczym (przed policją, prokuraturą), przed sądem I instancji i w postępowaniu odwoławczym, aż do kasacji włącznie; reprezentujemy również ich interesy w postępowaniu po uprawomocnieniu wyroku, związanym z zarządzeniem wykonania kary, jej odroczeniem, warunkowym przedterminowym zwolnieniem lub udzieleniem przerwy w jej odbywaniu, a także na etapie postępowania o wznowienie postępowania (ponowne rozpoznanie sprawy) lub o ułaskawienie. Sporządzamy nie tylko niezbędne pisma procesowe (wnioski dowodowe, wnioski o uchylenie lub zmianę tymczasowego aresztowania, apelacje i kasacje), ale również osobiście reprezentujemy Klienta przed organem, przed którym toczy się dana sprawa. Gdy zachodzi taka potrzeba, odwiedzamy tymczasowo aresztowanego w zakładzie karnym, a uprawnionym członkom jego rodziny pomagamy w uzyskaniu zgody na widzenie.

PRAWO RODZINNE

W sprawach rodzinnych Nasi Klienci mogą liczyć na pomoc w ugodowym rozwiązywaniu sporów, a, gdy to okaże się niemożliwe, na kompleksową obsługę, począwszy od porady prawnej poprzez inicjację postępowania i zastępstwo procesowe na sali rozpraw na wszystkich etapach postępowania i w różnych instancjach. Reprezentujemy Klientów m.in. w sprawach rozwodowych i podziału majątku wspólnego; w sprawach z zakresu stosunków między rodzicami i dziećmi w tym zwłaszcza władzy rodzicielskiej i alimentacyjnych. Sporządzamy wnioski i pozwy, a w ramach zastępstwa procesowego uczestniczymy i nadzorujemy przebieg postępowania dowodowego oraz uruchamiamy środki zaskarżenia.

PRAWO MAJĄTKOWE

W sprawach majątkowych swoją uwagę koncentrujemy na dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, zarówno wynikających z umowy, jak i ustawy, w tym deliktów (czynów niedozwolonych, np. błędów w sztuce lekarskiej).

Szczególnie specjalizujemy się w dochodzeniu odszkodowań dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, np. wypadkiem drogowym. Reprezentujemy ich zarówno przed sądem, jak i zakładem ubezpieczeniowym.

Osobną kategorię stanowią sprawy związane ze zniesieniem współwłasności, odwołaniem darowizny oraz sprawy spadkowe. Konstruujemy pisma wszczynające postępowanie oraz świadczymy usługi w zakresie zastępstwa procesowego w tych sprawach. Gdy zachodzi taka potrzeba, w imieniu naszych Klientów dopilnowujemy również egzekucji należnych im roszczeń.

Twój problem prawny to nasze wyzwanie!